סילבוסים לשנת תש"ף

סילבוסים לשנת תש"ף 

שם מרצה  פרטי הקורס

פרופ' אבינועם כהן

מבוא לתושבע"פ: תנאים

מבוא לתושבע"פ: אמוראים 

 

ד"ר אהרון ארנד 

עולם התפילה 

עולם בית הכנסת

מבוא לפרשנות המשנה 

הדרכה ביבליוגרפית 

ד"ר אהרון עמית 

בית הכנסת ובית המדרש :בבלי וירושלמי מגילה פרק "בני העיר" (הרצאה)

בית הכנסת ובית המדרש :בבליוירושלמי מגילה פרק "בני העיר" (סמינריון)

בבלי וירושלמי שבת : עיון משווה (הרצאה)

בבלי וירושלמי שבת : עיון משווה (סמינריון)

הספרות התנאית: התהוותה ועריכתה

הספרות האמוראית:התהוותה ועריכתה 

ד"ר ארנון עצמון 

נשים ונשיות בספרות האגדה (הרצאה)

נשים ונשיות בספרות האגדה (סמינריון)

מבוא למדרש ואגדה 

עיונים וקריאות במדרש תהלים (הרצאה)

עיונים וקריאות במדרש תהלים (סמינריון)

מועדי ישראל במדרש ואגדה (הרצאה)

מועדי ישראל במדרש ואגדה (סמינריון)

 

ד"ר ברק כהן

התלמוד כמקור היסטורי (הרצאה)

התלמוד כמקור היסטורי (סמינריון)

עולמם של האמוראים:דרכי הפרשנות והפסיקה (הרצאה)

עולמם של האמוראים:דרכי הפרשנות והפסיקה (סמינריון)

טקסטים תלמודיים (הרצאה)

טקסטים תלמודיים (סמינריון)

 

פרופ' ג'פרי וולף

הרקע ההיסטורי והחברתי של מורשת אשכנז

נכנסים ויוצאים:גיור והמרת דת בתקופת הבתר-תלמודית

פרופ' דוד הנשקה

כתבי ההלכה של הרמב"ם (הרצאה)

כתבי ההלכה של הרמב"ם (סמינריון)

מכילתא ומכילתא דרשב"י-מבוא וסוגיות (הרצאה)

מכילתא ומכילתא דרשב"י-מבוא וסוגיות (סמינריון)

ד"ר חיים בורגנסקי

הלכה ומודרנה: הלכה ורפואה (הרצאה)

הלכה ומודרנה: הלכה ורפואה (סמינריון)

פרקים בהתפתחות ההלכה (הרצאה)

פרקים בהתפתחות ההלכה (סמינריון)

מועדי ישראל בהתפתחותם (קורס מתוקשב)

ד"ר יהודא גלינסקי

יהודים ונוצרים בימי הביניים: הלכה והיסטוריה (הרצאה)

יהודים ונוצרים בימי הביניים: הלכה והיסטוריה (סמינריון)

חכמי ההלכה בימי הביניים: עולמם הרעיוני והדרשני (הרצאה)

חכמי ההלכה בימי הביניים: עולמם הרעיוני והדרשני (סמינריון)

 

ד"ר יונתן פיינטוך

משנה ותוספתא ברכות (הרצאה)

משנה ותוספתא ברכות (סמינריון)

ההקשר ההלכתי של האגדה בתלמוד הבבלי (הרצאה)

ההקשר ההלכתי של האגדה בתלמוד הבבלי (סמינריון)

פרופ' לייב מוסקוביץ

סדנה לכתיבת עבודות (סמינריון)

טקסטים מן הירושלמי-נשים ונזיקין (הרצאה)

טקסטים מן הירושלמי-נשים ונזיקין (סמינריון)

תלמודה של ארץ ישראל (קורס מתוקשב)

 

ד"ר מרדכי סבתו 

הלכות שכנים:סוגיות בבבלי בבא בתרא פרקים א'-ב' (הרצאה)

הלכות שכנים:סוגיות בבבלי בבא בתרא פרקים א'-ב' (סמינריון)

התעניות כערך דתי:סוגיות בבבלי תענית (הרצאה)

התעניות כערך דתי:סוגיות בבבלי תענית (סמינריון)

 

 

ד"ר עוזיאל פוקס 

פרקי אבות וסוגיות במחשבת חז"ל (הרצאה)

פרקי אבות וסוגיות במחשבת חז"ל (סמינריון)

נוסח התלמוד בתקופת הגאונים 

כללי התלמוד בספרות הגאונים

 

ד"ר פנחס רוט

באיי הים:פרקים בתולדות ההלכה באנגליה,מיורקה,סיציליה (הרצאה)

באיי הים:פרקים בתולדות ההלכה באנגליה,מיורקה,סיציליה (סמינריון)

מבוא לספרות הראשונים (קורס מתוקשב)