English שלחו לחבר

תואר ראשון

א. תנאי קבלה לתואר ראשון

       1.       תעודת בגרות.              

 2.       מבחן פסיכומטרי (מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 95 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית).             

3.       יתרון לבעלי יכולת ללמוד טקסט תלמודי באופן עצמאי.      

 

ב. מסלולי לימוד לתואר הראשון

המחלקה לתלמוד מקיימת מספר מסלולי לימוד לתואר הראשון. ואלו הם:

1.       מסלול מורחב -  46 ש"ש - למי שמבקש להתמחות בתלמוד בהרחבה ואינו מעוניין ללמוד מקצוע אחר. מס' המסלול 9101;

2.       מסלול *מורחב מיוחד לרמי"ם - 30 ש"ש -  מיועד לרבנים בעלי הסמכה מוכרת מהרבנות הראשית או למי שלמדו לפחות 6 שנים בישיבת הסדר, או בישיבה גבוהה, או במוסד תורני אחר שבו מתקיימים הלימודים לפחות 25 שעות בשבוע. שאר תנאי  הקבלה כמקובל באוניברסיטה. התלמיד חייב להשלים את לימודיו במסלול זה תוך שנתיים. מס' המסלול: 9102;

3.       מסלול דו-ראשי - 27 ש"ש -  למי שמבקש ללמוד גם במחלקה אחרת המציעה אף היא הסדר של מסלול דו-ראשי. מס' המסלול: 9250;

4.       מסלול דו-ראשי מובנה - 25 ש"ש - למי שמבקש ללמוד בהיקף דומה במחלקה אחרת שיש הסכם בינה לבין המחלקה לתלמוד; המחלקות הן: תנ"ך, תולדות עם ישראל, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ ישראל, לשון עברית, לימודים קלסיים ולימודי מידענות. מספר המסלול: 9260;

5.       מסלול ישיר לתואר השני. על פי תקנון האוניברסיטה מקיימת המחלקה לתלמוד מסלול לימודים ישיר לתואר שני, לתלמידים מצטיינים. התכנית מיועדת לתלמידים המצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון. תלמידים אלה יכולים להתחיל את לימודיהם לתואר השני בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון. התכנית כפופה לתנאים הנהוגים באוניברסיטה במסלול הישיר, ופרטים עליה ניתן לקבל במזכירות האקדמית ובוועדה לתואר שני.

 הבהרה 1: ש"ש (=שעה שנתית) פירושה קורס בן שעה אחת המתקיים מדי שבוע בשבוע במשך שנה אקדמית שלמה, או קורס בן שעתיים המתקיים בסמסטר אחד בלבד. סטודנט הלומד, למשל, במשך שנה שלמה 24 שעות מדי שבוע בשבוע "אגר" באמתחתו 24 שעות שנתיות.

הבהרה 2: רוב תלמידי האוניברסיטה חייבים בלימודי יסוד ביהדות בהיקף של 10 ש"ש, מהם 4 ש"ש בתלמוד. תלמידי המחלקה, בכל המסלולים, חייבים ללמוד את 4 השעות השנתיות של חובת לימודי היסוד בתלמוד מתוך קורסי הבחירה של המחלקה, בנוסף לדרישות הש"ש בהתאם למסלולם. הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד. 

 

ג. פירוט הדרישות

1.       להלן פירוט הקורסים לכל התלמידים, לפי מכסת השעות שהתלמיד חייב בהן בכל מסלול. הקורסים מאוגדים ב"אשכולות" לפי תחומיהם.

2. בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת, קוד הבחינה 09-901-01.

3.       בכל המסלולים הנ"ל, התלמידים חייבים במטלות נוספות שהאוניברסיטה מטילה על כל תלמידיה (כגון: שפה זרה, קורסי כלליים ולימודי יסוד) והן מפורטות במקום אחר בחוברת זו. על התלמיד מוטלת החובה לברר בדיוק מהן חובותיו ולמלאן. 

 

  דרישות לתלמוד במסלול מורחב:

46 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'-  קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש            

קורסי בחירה            

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה                

3 עבודות סמינריוניות           

דרישות לתלמוד במסלול מורחב מיוחד לרמי"ם:

30 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש            

קורסי בחירה

שנה ב'- שתי עבודות סמינריוניות  

דרישות לתלמוד במסלול ראשי:

30 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

2 עבודות סמינריוניות  

דרישות לתלמוד במסלול דו-ראשי מובנה:

25 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות  

דרישות לתלמוד במסלול דו-ראשי לא מובנה:

27 ש"ש בהיקף הבא:

שנה א'- קורסי חובה בהיקף של 6 ש"ש           

קורסי בחירה           

בחינות בקיאות- חובה בשנים א'-ג'

שנים ב'-ג'- קורסי בחירה               

שתי עבודות סמינריוניות  

פירוט הדרישות לתואר הראשון

 

פרטים נוספים על המסלולים לתואר ראשון

תאריך עדכון אחרון : 12/09/2019