עבודות דוקטורט

 

שם מגיש העבודה

שנת קבלת התואר

שם עבודה ומנחה

אופיר משה

תשפ"ב

הסיפורים במדרשים מדבי רבי ישמעאל:  המכילתא והספרי במדבר

בהדרכת פרופ' ח. מיליקובסקי

אנגלרד-שפר נעמי יוכבד

תשע"ז

מגמות של החמרה והקלה בתולדותיהן של הרחקות בין איש לאשתו הנדה

בהדרכת פרופ' ד. שפרבר

בן שעיה שולמית

תשע"ז

הלכות נידה בחיבורי ההלכה של צרפת מבית מדרשו של רש"י ועד לסמ"ק

בהדרכת ד"ר י. גלינסקי

גימאני שני

תשע"ט

הלכות נישואין ואישות ביהדות תימן על פי ה"המסוודה" ולאור התפתחויות מקבילות במסורות הלכתיות אחרות

בהדרכת פרופ' ג. וולף

הכהן ידידיה

תשע"ט

פירושיו של הרב דוד כהן ('הנזיר') למדרשי ההלכה והאגדה ושיטתו הפרשנית

בהדרכת פרופ' א. שמש

ורגון ניר

תשע"ט

מודעה וביטול מודעה - והשתקפותם בשטרות

בהדרכת פרופ' י. ריבלין

ורהפטיג עמנואל

תש"פ

הש"ך - רבי שבתי כ"ץ - ושיטתו הלמדנית-פסיקתית

בהדרכת פרופ' ש. הבלין

חבשוש שרה

תשע"ח

השפעת האר"י על הקדיש במנהג הספרדי

בהדרכת פרופ' י. תבורי

חיימוביץ ג'פרי

תשע"ט

סכנת רוח רעה בהלכה

בהדרכת פרופ' מ. בר-אילן

כהן יצחק 

תשפ"א

מחקרים במונחי סיוע בתלמוד הבבלי: "מנא אמינא לה" ודומיו

בהדרכת ד"ר א. עמית

ליכטנשטיין מאיר

תשע"ז

לתולדות הברכות לפני האכילה בספרות חז"ל

בהדרכת פרופ' ל. מוסקוביץ

ללום יגאל

תשע"ז

קווים למשנתו המשפטית של הרב משה אביגדור עמיאל

בהדרכת פרופ' י. ריבלין

מאלי הלל

תשע"ט

ממקדש למדרש תיאורי המקדש במשנה: עריכה ומשמעות

בהדרכת פרופ' א. שמש

מנדלקורן נורית

תשע"ח

יחסם של חז"ל לשאול המלך

בהדרכת פרופ' ח. מאק וד"ר א. עצמון

מרקוס יוסף

תש"פ

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים במקורות התנאים

בהדרכת ד"ר ב. כהן וד"ר א. עמית

סויסה מירב

תשע"ח

מגמות רעיוניות של סוגיות פתיחה בתלמוד בבלי, וביטוין בסוגיות הבאות אחריהן

בהדרכת פרופ' מ. סבתו וד"ר ב. קצוף

פישרמן ישעיהו

תש"פ

שמרנות בעולם מתחדש: דיוק נו ההלכתי-חינוכי של הרב שלמה אבינר

בהדרכת פרופ' א. פרזיגר וד"ר ב. קצוף

קורצוייל אליעזר

תשפ"ב

מסורות הנוסח של מסכת זבחים (בבלי)

בהדרכת פרופ' מ. סבתו

רז איל

תש"פ

בעלות זמנית במשפט העברי

בהדרכת פרופ' י. ריבלין

שמידמן שירה

תש"פ

לחקר דרך לימודו של רמי בר חמא

בהדרכת פרופ' ל. מוסקוביץ