English שלחו לחבר

תואר שני

א. תנאי קבלה לתואר השני

תנאי הקבלה ללימודי התואר השני הם:א. תואר ראשון בציון ממוצע של 76% לפחות. תלמידים מצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון יכולים להירשם לאחד ממסלולי התואר השני לפני סיום התואר הראשון בתכנית הנקראת "מסלול ישיר לתואר שני".  תלמיד שבלימודי התואר הראשון  לא התמחה בתושב"ע כחוג ראשי יחויב בהשלמות בהתאם למסלול שלו כמפורט להלן.ב.  ראיון אישי למועמדים למסלול א'

ב. מסלולי  לימוד לתואר השני

בלימודי התואר השני קיימים שלושה מסלולים: מסלול א', הכולל כתיבת מחקר מתקדם (תזה); מסלול ב' המיועד לאלה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם מבלי להתמקד במחקר; מסלול ג' המיועד לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה. הקורסים והמטלות האחרות הנדרשים ייקבעו בהתאם לרקע התלמיד. במחלקה לתלמוד קיים מסלול משולב לתואר השלישי שבוגרי תושב"ע שהצטיינו במיוחד בלימודיהם יוכלו להשתלב בו. ראה פרטים בתכנית המחלקה לתלמוד לתואר השני. 

 

1.       מסלול א' (עם תזה)  

א.            בוגרי התואר הראשון בתושב"ע חייבים ב-12 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים). 

ב.            תלמידים שאינם בעלי תואר אקדמי בתושב"ע חייבים גם בהשלמות בהיקף של עד 6 ש"ש (בתיאום עם ראש המחלקה) – ס"ה 18 ש"ש, מתוכן 12 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).  

 

2.       מסלול ב' (בלי תזה) 

א.      בוגרי התואר הראשון בתושב"ע, או בוגרי תואר ראשון בתחומים אחרים שיש להם רקע תורני רחב, חייבים ב-18 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).

ב.      תלמידים שאינם בעלי תואר אקדמי בתושב"ע חייבים גם בהשלמות בהיקף של עד 6 ש"ש (בתיאום עם ראש המחלקה) – ס"ה 24 ש"ש, מתוכן 18 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).  

ניתן לסיים את הלימודים בתכנית זו בתוך שנה אחת באמצעות לימודים במשך יומיים בשבוע בקורסים פרונטליים או ביום אחד בשבוע באמצעות קורסים מתוקשבים.  

3. מסלול ג' (מיוחד למורים)

א. בוגרי התואר הראשון ביהדות חייבים ב-18 ש"ש, מתוכן 16 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).  

ב. תלמידים שאינם בעלי תואר אקדמי ביהדות חייבים גם בהשלמות בהיקף של עד 6 ש"ש (בתיאום עם ראש המחלקה), ובס"ה 24 ש"ש, מתוכן 16 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים). כל מקרה יידון לגופו. 

ניתן לסיים את הלימודים בתכנית זו בתוך שנה אחת באמצעות לימודים במשך יומיים בשבוע בקורסים פרונטליים או ביום אחד בשבוע באמצעות קורסים מתוקשבים.   

ג. פירוט הדרישות
1. פירוט הרכב הקורסים לכל התלמידים, לפי מכסת השעות שהתלמיד חייב בהן בכל מסלול. הקורסים מאוגדים ב"אשכולות" לפי תחומיהם.

2.    עבודת המחקר (למסלול א')להוראות כלליות על עבודת המחקר ראה נספחים 1, 2 ו-3 לתקנות הוועדה לתואר שני. יש להגיש את ההצעה של תכנית המחקר לשיפוט במחלקה עד סוף שנת הלימודים הראשונה. אחרי הגשת העבודה ייבחן התלמיד בחינת גמר בעל-פה על עבודת המחקר.

3 . מטלות נוספותבכל המסלולים הנ"ל התלמידים חייבים במטלות נוספות שהאוניברסיטה מטילה על כל תלמידיה, המפורטות במקום אחר בחוברת זו. על התלמיד מוטלת החובה לברר בדיוק מה הן חובותיו ולמלא אותן.   

תאריך עדכון אחרון : 10/09/2019