הרצאות ומחקר לדוגמא

ראו שיעור מוסרט של פרופ' י' ריבלין: דיני משפחה במשפט העברי

ראו שיעור מוסרט של ד"ר ח' בורגנסקי: סוגיות בהלכה ומודרנה, הלכה ומדינה

ראו שיעור מוסרט של פרופ' א' עצמון: ידו הנעלמה של עורך המדרש - המקרה של פסיקתא דרב כהנא

ראו תיאור מחקר של ד"ר א' עמית: "שלמא לילתא": האם איסור קול אישה מוזכר בבבלי קידושין ע ע"א-ע"ב?