ראש המחלקה

פרופ' ברק כהן

ראש המחלקה
דוא"ל
barak.cohen@biu.ac.il
משרד
בנין מדעי היהדות 410, חדר 143
  מחקר

  הכרונולוגיה וההיסטוריוגרפיה של אמוראי בבל

  דרכי הלימוד של אמוראי בבל

  כללי התלמוד

  קורסים

  "אמוראי בבל: דרכי לימוד ושיטות פסיקה"

  "טקסטים תלמודיים"

  "עולמם של חכמים"

  "דמויות מקראיות בראי האגדה" 

  פרסומים

  רשימת פרסומים

  רשימת פרסומים

  מאמרים:

  (1) ב"ש כהן, 'ישיבות מקומיות בבבל בתקופת התלמוד', ציון ע (תשס"ה), עמ' 471-447

  (2) ב"ש כהן, 'רב נחמן לעומת רב ששת: שתי שיטות פרשניות למקורות תנאיים', Hebrew Union College Annual 76 (2005), עמ' יא-לב

  (3) ב"ש כהן, 'ניגודים בדרכי הלימוד של אמוראי נהרדעא האחרונים', Hebrew Union College Annual 78 (2006), עמ' א-כד

  (4) ב"ש כהן, 'לבחינת ההערות ההיסטוריוגרפיות של רש"י על אמוראי בבל בפירושו לתלמוד הבבלי', Jewish Studies, An Internet Journal 6 (2007), עמ' 73-55

  (5) B.S. Cohen, "How Many R. Hamnunas in the Babylonian Talmud? A Study In Talmudic  Chronology", Review of Rabbinic Judaism 10 (2007), pp. 95-113

  (6) B.S. Cohen, "'May You Live to One Hundred and Twenty': The Extraordinary Life-Span of Several Baylonian Amoraim according to Rashi", Review of Rabbinic Judaism 10 (2007), pp. 221- 235

  (7) B.S. Cohen, '"In Nehardea Where There are No Heretics": The Purported Jewish "Response to Christianity" in Nehardea (A Re-Examination of the Talmudic Evidence)", In Studies in Rabbinic Judaism and Early Christianity: Text and Context (ed. Dan Jaffe), Brill: Leiden 2010, pp. 27-44

  (8) ב"ש כהן, 'אנלוגיות פרשניות ופסיקתיות בתלמוד: רמי בר חמא לעומת רבא', דיני ישראל כה (תשס"ח), עמ' 184-149

  (9) B.S. Cohen, "In Quest of Babylonian Tannaitic Traditions: The Case of 'Tanna D'bei Shmuel", AJS Review 33 (2009), pp. 271-303

  (10) ב"ש כהן, '"אמר שמואל: הלכתא": לבחינת דרך פסיקת ההלכה של שמואל בתלמודים', Jewish Studies, An Internet Journal 12 (2013), עמ' 32-1

  (11) ב"ש כהן, 'לבחינתו של כלל תלמודי אחד בפירושו של רש"י לתלמוד הבבלי ("אמר רב פלוני משמיה דרב אלמוני")', רש"י ובית מדרשו (עורך: א' כהן), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן: רמת-גן תשע"ג, עמ' 109-93

  (12) B.S. Cohen, 'Was There Really a Rava II? (A Re-Examination of The Talmudic Evidence)', The Jewish Quarterly Review 103 (2013), pp. 273-297 

  (13) ב"ש כהן, 'לבחינת מקורן של "הברייתות האמוראיות" בנהרדעא: המקרה של "תני תנא קמיה דרב ששת/דרב נחמן', Hebrew Union College Annual 82 (2011) [בדפוס]

  (14)  B.S. Cohen, '"Amoraic Baraitot" Reconsidered: The Case of Tannei Tanna Kameh', AJS Review 38 (2015) [in print]

  (15) B.S. Cohen, 'In Quest of Babylonian Tannaitic Traditions II: The Case of Avuha de-Shmuel', JJS 65 (2015): 59-78

  (16) B.S. Cohen, 'Dating Anti-Christian Sources in the Babylonian Talmud', in Jews and Christians in Antiquity: The Parting of the Ways (eds. Y. Teppler, R. Nir, D. Jaffé), Mohr Siebeck, 2016 [forthcoming]

   

   

  ספר:

  B.S. Cohen, The Legal Methodology of Late Nehardean Sages in Sasanian Babylonia, Brill: Leiden, 2011

   

  ספר בהכנה:

  B.S. Cohen, From Palestine to Babylonia: Tannaitic and Amoraic Traditions in Transition

  תאריך עדכון אחרון : 17/10/2023