תלמוד- מבנה הלימודים והדרישות לתואר שני

א. תנאי קבלה לתואר השני 

תנאי הקבלה ללימודי התואר השני הם: 

א.       תואר ראשון בציון ממוצע של 76% לפחות. תלמידים המצטיינים בלימודיהם לתואר הראשון יכולים להירשם לאחד ממסלולי התואר השני לפני סיום התואר הראשון, בתכנית הנקראת "מסלול ישיר לתואר שני". תלמיד שבלימודי התואר הראשון  לא התמחה בתלמוד כחוג ראשי יחויב בהשלמות בהתאם למסלול שלו, כמפורט להלן.

ב.       ראיון אישי למועמדים למסלול א' (עם תזה)

ב.  מסלולי לימוד לתואר השני

 בלימודי התואר השני קיימים שלושה מסלולים: מסלול א', הכולל כתיבת מחקר מתקדם (תזה); מסלול ב' -  מסלול משולב לתואר השלישי. מסלול זה מיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד; מסלול ג' המיועד לאלה הרוצים להרחיב את ידיעותיהם בלי להתמקד במחקר. הקורסים הנדרשים והמטלות האחרות ייקבעו בהתאם לרקע התלמיד.

1.   מסלול א' (עם תזה)

א.       בוגרי התואר הראשון בתלמוד חייבים ב-12 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).

ב.       תלמידים שאינם בעלי תואר אקדמי בתלמוד חייבים גם בהשלמות בהיקף של עד 6 ש"ש (בתיאום עם ראש המחלקה) – ס"ה 18 ש"ש, מתוכם 12 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים).

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N09,-N2012,-N9401

 

2.     מסלול ב' (מסלול משולב לתואר שלישי)

במסלול זה רשאי להשתלב מי שסיים את לימודי התואר הראשון במחלקה לתלמוד בהיקף של מקצוע ראשי לפחות ובממוצע של 86 לפחות, וכתב עבודה סמינריונית מצטיינת, או מי שלומד בשנה הראשונה לתואר השני וכתב שתי עבודות סמינריוניות מצטיינות. תלמידים במסלול זה חייבים בקורסים כמפורט במסלול א'. פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון הלימודים של הוועדה לתואר השלישי.

3.    מסלול ג' (בלי תזה)

 א.       בוגרי התואר הראשון בתלמוד חייבים ב-18 ש"ש, בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים). 

ב.        תלמידים שאינם בעלי תואר אקדמי בתלמוד חייבים גם בהשלמות בהיקף של עד 6 ש"ש – ס"ה 24 ש"ש, מתוכן 18 ש"ש בקורסים המיועדים לתלמידים משנה ג' ומעלה (קורסים אלה מסומנים ג+ ברשימת הקורסים). 

רשימה מפורטת של הקורסים ניתן לראות בכתובת:

http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=S_PROG&Arguments=-N09,-N2012,-N9501

 

ג. פירוט הדרישות

  1.     פירוט הרכב הקורסים לכל התלמידים, לפי מכסת השעות שהתלמיד חייב בהן בכל מסלול. הקורסים מאוגדים ב"אשכולות" לפי תחומיהם.

2.       עבודת המחקר- תזה (למסלול א').
להוראות כלליות על עבודת המחקר ראה נספחים 1, 2 ו-3 לתקנות הוועדה לתואר שני. יש להגיש את ההצעה של תכנית המחקר לשיפוט במחלקה עד סוף שנת הלימודים הראשונה. אחרי הגשת העבודה, התלמיד ייבחן בחינת גמר בעל-פה על עבודת המחקר.

3.     בחינת בקיאות: כל תלמיד יחויב במשך שנות לימודיו לתואר בבחינת בקיאות אחת, קוד הבחינה 09-902-01.

4. מטלות נוספות: בכל המסלולים הנ"ל, התלמידים חייבים במטלות נוספות שהאוניברסיטה מטילה על כל תלמידיה, והן מפורטות במקום אחר בחוברת זו. על התלמיד מוטלת החובה לברר בדיוק מהן חובותיו ולבצען. 

   

תכנית מיוחדת חד שנתית חד יומית לתואר שני

מידע מפורט על התוכנית המיוחדת

פרטים נוספים על תכניות הלימודים לתואר שני

פרטים נוספים על מסלולי הלימוד במחלקה לתלמוד