סילבוסים לשנת תשפ"ב

סילבוסים לשנת תשפ"ב

שם מרצה  פרטי הקורס
ד"ר אהרון ארנד 

עולם התפילה 

עולם בית הכנסת

מבוא לפרשנות המשנה 

הדרכה ביבליוגרפית 

ד"ר ברק כהן

כללי התלמוד: המונחים

כללי התלמוד: הכרונולוגיה

התלמוד הבבלי כמקור היסטורי (הרצאה)

התלמוד הבבלי כמקור היסטורי (סמינריון)

אמונות ודעות בספרות חז"ל (הרצאה)

אמונות ודעות בספרות חז"ל (סמינריון)

ד"ר ארנון עצמון 

מבוא למדרש ואגדה 

המקרא בראי המדרש: עיון במדרשי התנחומא-ילמדנו

בשבילי האגדה -  עיון במדרשי חז"ל

פרופ' ג'פרי וולף

בין הלכה להשקפת עולם: אתגרי הקהילה  היהודית במהלך הדורו ת 

חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים 1350 - 1650

פרופ' דוד הנשקה

מכילתא ומכילתא דרשב"י: מבוא וסוגיות (הרצאה)

מכילתא ומכילתא דרשב"י: מבוא וסוגיות (סמינריון)

ד"ר חיים בורגנסקי

הלכה ומודרנה - הלכה ורפואה (הרצאה)

הלכה ומודרנה - הלכה ורפואה (סמינריון)

התפתחות ההלכה – שבת ושמיטה (הרצאה)

התפתחות ההלכה – שבת ושמיטה (סמינריון)

מועדי ישראל בהתפתחותם (קורס מתוקשב)

ד"ר יהודא גלינסקי

אשכנז וספרד - השפעות הדדיות (הרצאה) 

אשכנז וספרד - השפעות הדדיות (סמינריון)

חכמי ההלכה בימי הביניים - עולמם הרעיוני והדרשני (הרצאה)

חכמי ההלכה בימי הביניים - עולמם הרעיוני והדרשני (סמינריון)

ד"ר יונתן פיינטוך

הסיפור בתלמוד הבבלי ובמקבילותיו (הרצאה)

הסיפור בתלמוד הבבלי ובמקבילותיו (סמינריון)

הספרות התנאית: התהוותה ועריכתה 

הספרות האמוראית: התהוותה ועריכתה

פרופ' לייב מוסקוביץ

טקסטים מן הירושלמי - שביעית (הרצאה)

טקסטים מן הירושלמי - שביעית (סמינריון)

סדנה לכתיבת עבודות (סמינריון)

תלמודה של ארץ ישראל (קורס מתוקשב)

פרופ' מרדכי סבתו 

דיני שומרים: בבלי בבא מציעא  פרק שלישי (הרצאה)

דיני שומרים: בבלי בבא מציעא  פרק שלישי  (סמינריון)

בין דיני ממונות לדיני נפשות:  בבלי סנהדרין פרק רביעי  (הרצאה)

בין דיני ממונות לדיני נפשות:  בבלי סנהדרין פרק רביעי  (סמינריון)

בבלי - מסכת חגיגה (הרצאה)

בבלי - מסכת חגיגה  (סמינריון)

ד"ר עוזיאל פוקס 

תיקון העולם – סוגיות בתלמוד הבבלי ובמחשבת חז"ל (הרצאה)

תיקון העולם – סוגיות בתלמוד הבבלי ובמחשבת חז"ל (סמינריון)

סוגיות נבחרות בבבלי ברכות (הרצאה)

סוגיות נבחרות בבבלי ברכות (סמינריון)

פרופ' פנחס רוט

דיני ההלוואה בימי הביניים (הרצאה)

דיני ההלוואה בימי הביניים (סמינריון)

שיטות מחקר בספרות השו"ת (הרצאה)

שיטות מחקר בספרות השו"ת (סמינריון)

מבוא לספרות הראשונים (קורס מתוקשב)

ד"ר בנימין קצוף

מבוא לתושבע"פ: תקופת התנאים וספרותה

מבוא לתושבע"פ: תקופת האמוראים וספרותה

משנה ותוספתא- נזיקין  (הרצאה)

משנה ותוספתא- נזיקין (סמינריון) 

משנה ותוספתא – סנהדרין ועבודה זרה (הרצאה)

משנה ותוספתא – סנהדרין ועבודה זרה (סמינריון)