תנאי קבלה לתואר ראשון

תואר ראשון

א. תנאי קבלה למועמדים חדשים

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*. ציון של 85 ומעלה על מבחן אמיר"ם באנגלית.

יתרון למועמדות ומועמדים בעלי יכולת ללמוד טקסט תלמודי באופן עצמאי.

במקרים מיוחדים יתקבלו מועמדים שלא מן המניין, בהתאם לתקנות האוניברסיטה.

ב. מלגות

המחלקה מציעה מספר מלגות לתלמידיה על פי שיקולים של הצטיינות בלימודים ומצב כלכלי.

*     מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 9.5 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית, ראה פרק תנאי קבלה עמ' 1.

ג. מבנה הלימודים והדרישות

ניתן להתמחות באחד מחמשת המסלולים הבאים: מורחב, ראשי, דו-ראשי, דו-ראשי מובנה, דו-ראשי לא מובנה, משני.

דרישות שמיעת הקורסים לפי המסלולים:

1)    מסלול מורחב: 46 שעות שנתיות.

2)    מסלול ראשי: 30 שעות שנתיות.

3)    מסלול דו-ראשי מובנה: 25 שעות שנתיות בצירוף עם המחלקות: תנ"ך, תולדות ישראל ויהדות זמננו, ספרות עם ישראל, לימודי ארץ-ישראל, לשון עברית, פילוסופיה, מחשבת ישראל, לימודים קלאסיים, לימודי מידע, חינוך – במגמת מנהיגות בניהול מערכות חינוך ובמגמת חינוך ייעוץ.

4)    מסלול דו-ראשי לא מובנה: 27 שעות שנתיות בצירוף עם מחלקה אחרת באוניברסיטה המציעה מסלול של 27 שעות שנתיות.

בנוסף למספר השעות השנתיות בהתאם למסלול הלימוד, על תלמידי המחלקה למלא את חובתם בלימודי יסוד בתלמוד (4-6 ש"ש) מקורסי הבחירה של המחלקה.

הוראה זו אינה חלה על תלמידים הפטורים מלימודי יסוד.

כמו כן חייבים התלמידים בכתיבת 3-1 עבודות סמינריוניות ובבחינת בקיאות ובספרות מחקר.

ד. לימודים לתואר ראשון לרבנים ורמ"ים

קיימת תוכנית מיוחדת לרבנים בעלי הסמכה מוכרת מהרבנות הראשית או מאישיות תורנית מובהקת. כן יתקבלו תלמידים שאינם בעלי הסמכה, אך למדו לפחות שש שנים בישיבה גבוהה ובכלל זה ישיבת הסדר.

הלומדים במסגרת זאת, כמקצוע מורחב, יוכלו להשלים את התואר הראשון בהיקף של 30 שעות שנתיות בלבד (במקום 46) ובהיקף מצומצם יותר של בחינת בקיאות ועבודות סמינריוניות.

תלמידי מסלול זה חייבים להשלים את לימודיהם במשך שנתיים.

החובה באנגלית - לפי תקנון האוניברסיטה. הלומדים במסלול זה פטורים מלימודי יסוד ביהדות ומלימודים כלליים.

ה. אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לתלמוד והאוניברסיטה הפתוחה מציעים תכנית לאפיק מעבר לתלמידים שסיימו שנה א' באו"פ, ולמדו שלושה קורסים מהרשימה דלהלן (סה"כ 18 נ"ז) בציון 80 לפחות:

הכרה בקורסי או"פ-שנה א'-כדלהלן:

1          מבוא לתורה שבעל-פה יפטור מקורס מבוא כללי לספרות התורה שבעל-פה

(09-380-01 ו 09-389-01 או 10-382-01 ו 10-384-01) ויעניק 2 נ"ז.

2.         פרקי תלמוד יפטור מקורס בחירה בטקסטים תלמודיים ויעניק 2 נ"ז.

3.         מדרש ואגדה יפטור מקורס מבוא לאגדה (09-593-01) ויעניק 2 נ"ז.

4.         עולמם של חכמים – לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק 2 נ"ז.

5.         סוגיות בעולמם של חכמים יפטור מקורס בחירה באגדה ויעניק 2 נ"ז.

6.         הלכה והגות –קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם יפטור מקורס בחירה בספרות רבנית ויעניק 2 נ"ז.

טבלה השוואתית לפטורים:

לוח ההקבלות

 

האוניברסיטה הפתוחה

 

 

אוניברסיטת בר אילן המחלקה לתלמוד ותושבע"פ

מס' קורס

שם הקורס

ניקוד

שם הקורס

10133

מבוא לתורה שבעל פה

2

מבוא כללי לספרות התורה שבעל פה (380-01-09 ו 09-389-01, או 10-382-01 ו 10-384-01)

10105

פרקי תלמוד

2

טקסטים תלמודיים

10446

מדרש ואגדה

2

מבוא לאגדה (06-593-01)

10201

עולמם של חכמים-לדמותם של חכמי ישראל בדורות התנאים

2

קורס בחירה באגדה

10304

סוגיות בעולמם של חכמים

2

קורס בחירה באגדה

10202

הלכה והגות-קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם

2

קורס בחירה בספרות רבנית

 

פרוט נוסף מופיע בדף הפתיחה של הפקולטה למדעי היהדות בחוברת זו.

ו. המסלול הישיר לתואר שני

המחלקה מקיימת מסלול ישיר ללימודי תואר שני במסלול א' (עם תזה). תלמידים מצטיינים יוכלו להתחיל במסגרת זו כבר בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון. בתכנית הלימודים במסלול הישיר לומדים פחות קורסים ומכסת השעות היא על-פי תקנון האוניברסיטה.

תואר שני

התכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר שמואל קולאץ'

במחלקה קיימים שני מסלולי לימוד. מסלולי הלימוד מיועדים לבעלי תואר ראשון בתלמוד בהיקף ראשי. בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים יוכלו להתקבל, אם נתוניהם מתאימים, ותוטל עליהם חובת השלמות.

מסלול א': כולל הגשת עבודת גמר בכתב ושמיעת קורסים בהיקף של 12 שעות שנתיות.

מסלול ב': ללא הגשת עבודת גמר. נדרשת שמיעת קורסים בהיקף של 18 שעות שנתיות.

בשני המסלולים חייבים התלמידים בבחינות בקיאות ובעבודות סמינריוניות.

החובות בלימודי יסוד ובשפה זרה - על פי תקנון האוניברסיטה.

קיים מסלול מיוחד למועמדים בעלי הסמכה לרבנות עם רקע רחב ביותר ובהמלצת ראש המחלקה. המועמדים למסלול זה יוכלו להגיש בקשה להתקבל לתואר שני גם אם אין להם תואר ראשון. מועמדים שיתקבלו למסלול זה יחוייבו בהשלמות, בהתאם לדרישת ראש המחלקה.

תואר שלישי

התכנית ללימודים מתקדמים ע"ש סנדר שמואל קולאץ'

המחלקה לתלמוד מדריכה את תלמידיה המתקדמים בביצוע עבודות מחקר לקראת קבלת התואר השלישי.

תוכנית הלימודים תיקבע על ידי ראש המחלקה.

פרטים נוספים ראה בחוברת הפרטים המידעיים לתואר השלישי.