Placeholder Image

פרופ' חיים מיליקובסקי

דוא"ל
Chaim.Milikowsky@biu.ac.il
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים
  מחקר

  מדרש ואגדה
  ביקורת הנוסח
  ההיסטוריה האינטלקטואלית של היהודים בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד

   

  פרסומים

  ספרים:

  סדר עולם, מהדורה מדעית עם מבוא ופירוש, יד בן צבי תשע"ג, 2 כרכים, 326 + 711 עמ'.

  מאמרים:

  1. 'סדר עולם והתוספתא', תרביץ מט, תש"ם, עמ' 246‑263.
  2. 'עונשו של יעקב -- עיון בדרכי עריכתו של מדרש תנחומא', ספר בר-אילן, כרכים יח-יט, תשמ"א, עמ' 144‑149.
  3. 'פרה אדומה לפני סיני -- מסורת קדומה או טעות סופרים', עיונים בספרות חז"ל, במקרא, ובתולדות ישראל מוקדש לפרופ' עזרא ציון מלמד, רמת-גן תשמ"ב, עמ' 268-279.
  4. 'אליהו והמשיח', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב, תשמ"ג, עמ' 491‑496.
  5. 'על דפוסי סדר עולם: אקדמות למהדורה מדעית של סדר עולם, א', עלי ספר, יב, תשמ"ו, עמ' 37‑49.
  6. 'גיהנום ופושעי ישראל בסדר עולם פרק שלישי', תרביץ נה, תשמ"ו, עמ' 311‑343.
  7. 'מהדורות וטיפוסי-טקסט בספרות חז"ל', קרית ספר סא, תשמ"ו-מ"ז, עמ' 169‑170.
  8. 'סדר עולם והכרונוגרפיה היהודית בתקופה ההלנסטית-רומית', ההיסטוריוגרפיה היהודית, קובץ מאמרים, עורכים מ' צימרמן, מ' שטרן וי' שלמון, ירושלים תשמ"ח, עמ' 59‑72.
  9. 'ה"פרסדיאות" שהושיב ירבעם: התפתחותה של גירסא', סידרא ז, תשנ"א, 45‑49.
  10. 'אודות קביעת יחס בן מקורות: תגובה למאמרו של מירון ביאליק לרנר, "השאור שבה" (לשונינו נג, תשמ"ט, עמ' 287 ואי')', לשונינו נו, תשנ"ב, עמ' 361‑363.
  11. 'סימטריות בהיסטוריה אצל חז"ל: המספרים המיוחדים של סדר עולם פרק שני', מחקרי ירושלים המחשבת ישראל יא, תשנ"ג, עמ' 37‑47.
  12. 'תאריך חורבן הבית הראשון על-פי סדר עולם, התוספתא והבבלי: עיונים בהתפתחותה של מסורת', תרביץ סג, תשנ"ג, עמ' 487‑500.
  13. 'סוף הנבואה וחתימת המקרא במחשבת חז"ל', סידרא י, תשנ"ד, עמ' 83‑94.
  14. 'מדרש האגדה - מציאות או מטאפורה', מחניים ז, תשנ"ד, עמ' 34‑38.
  15. 'על קביעת מקוריות בין מקבילות בספרות חז"ל: סדר עולם ומכילתא דרשב"י על שעבוד בני ישראל במצרים', ספר היובל לכבוד פרופ' גילת, רמת-גן תשנ"ה, עמ' 221‑226.
  16. ויקרא רבה, פרשה כח, הפתיחתא הראשונה )פסקאות א-ג(: עיונים בנוסח, בעריכה ובזיקתה למקבילה בפיקתא דרב כהנא", תרביץ עא )תשס"ב(, עמ' 19‑65.
  17. 'הביאה הכפולה של אליהו - בזמן המשיח ובזמן גוג', דרך אגדה ו (תשסג), עמ' 49‑59.
  18. 'עיונים בפרשנות פרשת המילואים: קרבנות ימי המילואים במגילת המקדש, הימים "די לא למספד" בריש מגילת תענית, והמחלוקת על תאריך ימי המילואים בספרות חז"ל', מחקרי תלמוד, כרך ג: קובץ מחקרים בתלמוד ובתחומים גובלים, מוקדש לזכרו של פרופ’ אפרים א' אורבך, בעריכת י' זוסמן וד' רוזנטל, ירושלים תשס"ה, חלק ב, עמ' 519‑542.
  19. 'החיפוש אחרי "הטקסט המקורי": עיונים בענייני נוסח וההדרה בסדר עולם ובויקרא רבה', מחקרים בתלמוד ובמדרש: ספר זיכרון לתרצה ליפשיץ, בעריכת מ' בר-אשר, י' לוינסון וב' ליפשיץ, ירושלים תשס"ה, עמ' 349‑384.
  20. 'ויקרא רבה, פרשה ל: תולדות המסירה, קורות ההדרה והצגת מהדורה חדשה (לפסקה א ולפסקה ב)', ספר בר-אילן, כרכים ל-לא: מוקדש לזכרו של פרופ' מאיר שמחה הכהן פלדבלום, רמת-גן תשס"ו, עמ' 269‑318.
  21. 'מדרש שלא נדפס מעולם על אדם שהיה "חי וקיים לעולם" ועל "מים במים" (ויקרא רבה כז:ד): הרהורים על שיבושי מדפיסים ומהדירים ועל הקוסמוגוניה של חז"ל' , על פי הבאר: מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, בעריכת א' ארליך, ח' קרייסל וד"י לסקר, באר שבע תשס"ח, עמ' 303‑328.
  22. 'ויקרא רבה ובראשית רבה: עיון מחדש בקטעים מקבילים', סידרא כד-כה (תש"ע) [מוקדש לכבודו של ... פרופ' צבי אריה שטיינפלד], עמ' 237 - 266.
  23. 'גלגולי מסירה ועריכה בויקרא רבה ובבראשית רבה: עיונים בפתיחתא מורכבת אחת (ו"ר כז:א, ב"ר לג:א)', כתבור בהרים; מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי. בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר, אלון שבות תשע"ג , עמ' 279–296.
  • “Again -- Damascus in the Damascus Document and in Rabbinic Literature,” Revue de Qumran 11 (1982), pp. 97-106.
  • “Kima and the Flood in Seder‘Olam and B.T. Rosh-HaShana: Stellar Time-Reckoning and Uranography in Rabbinic Literature,” PAAJR 50 (1983), pp. 105-132.
  • “Seder ‘Olam and Jewish Chronography in the Hellenistic and Roman Periods,” PAAJR 52 (1985), pp. 115-139.
  • “Law at Qumran: A Review-Essay of L. A. Schiffman, Sectarian Law in the Dead Sea Scrolls,” Revue de Qumran 12 (1986), pp. 237-250.
  • “Which Gehenna: Retribution and Eschatology in the Synoptic Gospels and in Early Jewish Texts,” New Testament Studies 34 (1988), pp. 238-249.
  • “The Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature,” Journal of Jewish Studies 39 (1988), pp. 201-211.
  • “Conflict and Authority in Post-Destruction Judaea: The Patriarchate, the Sages, the People and the Romans,” in Authority, Power, and Leadership in the Jewish Polity: Cases and Issues, ed. D. J. Elazar, Jerusalem and Lanham, Md. 1991, pp. 93-112.
  • “On Editing Rabbinic Texts: A Review-Essay of Baraita de-Melekhet ha-Mishkan: A Critical Edition with Introduction and Translation by R. Kirschner,” Jewish Quarterly Review 86 (1996), pp. 409-418.
  • “Notions of Exile, Subjugation and Return in Rabbinic Literature,” Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Conceptions, ed. J. M. Scott, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 56, Leiden 1997, pp. 265-296.
  • “Vayyiqra Rabba Through History: A Project to Study Its Textual Transmission," Jewish Studies at the Turn of the Twentieth Century: Proceedings of the 6th EAJS Congress, Vol. 1, ed. J. Targarona Borrs and A. Senz-Badillos, Leiden 1999, pp. 311-321 (with M. Schlüter).
  • “Further on Editing Rabbinic Texts: A Review-Essay of A Synoptic Edition of Pesiqta Rabbati Based upon All Extant Manuscripts and the Editio Princeps by R. Ulmer,” Jewish Quarterly Review 90 (1999), pp. 137-147.
  • “Reflections on Hand-Washing, Hand-Purity and Holy Scripture in Rabbinic Literature", Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus, ed. M. J. H. M. Poorthuis and J. Schwartz, Jewish and Christian Perspectives Series 2, Leiden 1999, pp. 149-162.
  • “Trajectories of Return, Restoration and Redemption in Rabbinic Judaism: Elijah, the Messiah, the War of Gog and the World to Come”, Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives, ed. J. M. Scott, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 72, Leiden 2001, pp. 265-280.
  • “Josephus Between Rabbinic Culture and Hellenistic Historiography," Shem in the Tents of Japhet: Judaism in Hellenistic Garb, ed. J. Kugel, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 74, Leiden 2002, pp. 159-197.
  • “On the Formation and Transmission of Bereshit Rabba and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-Criticism and Literary Relationships: A Review-Essay of Die grossen rabbinischen Sammelwerke Palastinas: Zur literarischen Genese von Talmud Yerushalmi und Midrash Bereshit Rabba by H.-J. Becker," Jewish Quarterly Review 92 (2002), pp. 521-567.
  • “Why Did Cain Kill Abel? How Did Cain Kill Abel? Methodological Reflections on the Retelling of the Cain and Abel Narrative in Bereshit Rabbah,” From Bible to Midrash: Portrayals and Interpretative Practices. ed. H. Trautner-Kromann, Lund 2004, pp. 79-93.
  • “Midrash as Fiction and Midrash as History: What Did the Rabbis Mean?” Ancient Fiction: The Matrix of Early Christian and Jewish Narrative, ed. J.-A. Brant, C. W. Hedrick, and C. Shea, SBL Symposium Series 32, Atlanta 2005, pp. 117-127.
  • “Rabbinic Interpretation of the Bible in the Light of Ancient Hermeneutical Practice: The Question of the Literal Meaning,” The Words Of A Wise Mouth Are Gracious, Divre Pi-Hakam Hen: Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 65th Birthday, ed. M. Perani, Studia Judaica 32, Berlin 2005, pp. 7-28.
  • “Reflections on the Practice of Textual Criticism in the Study of Midrash Aggada: The Legitimacy, the Indispensability and the Feasibility of Recovering and Presenting the (Most) Original Text,” Current Trends in the Study of Midrash, ed. C. Bakhos, Supplements to the Journal for the Study of Judaism 106, Leiden 2006, pp. 79-109.
  • “Seder Olam,” The Literature of the Sages, Part 2, ed. S. Safrai et al., Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 2.3b, Assen 2006, pp. 231-237.
  • “Justus of Tiberias and the Synchronistic Chronology of Israel,” Studies in Josephus and the Varieties of Ancient Judaism: Louis H. Feldman Jubilee Volume, ed. S. J. D. Cohen and J. J. Schwartz, Ancient Judaism and Early Christianity 67, Leiden 2007, pp. 103-126.
  • “Textual Criticism as a Prerequisite for the Study of Rabbinic Thought: On God Not Giving Recompense for Fulfilling Commandments and on the Immutability of the Created World,” Tiferet Yisrael: Jubilee Volume in Honor of Israel Francus, ed. J. Roth, M. Schmelzer, and Y. Francus, New York 2010, pp. 131-151.
  • “The Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature,” Rabbinic Texts and the History of Late-Roman Palestine [= Proceedings of the British Academy 165], ed. M. Goodman and P. Alexander, Oxford 2010, pp. 67-78 [a slightly updated version of no. 29].
  • “Current Views on the Editing of the Rabbinic Texts of Late Antiquity: Reflections on a Debate after Twenty Years” (with P. Schafer), Rabbinic Texts and the History of Late-Roman Palestine [= Proceedings of the British Academy 165], ed. M. Goodman and P. Alexander, Oxford 2010, pp. 79-88.

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 27/08/2020