ראש הקתדרא לחקר התלמוד הירושלמי ע"ש מרן הרב הראשי אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל

פרופ' לייב מוסקוביץ

ראש הקתדרא לחקר התלמוד הירושלמי ע"ש מרן הרב הראשי אלוף הרב שלמה גורן זצ"ל
דוא"ל
leib.moscovitz@gmail.com
משרד
בנין יהדות 410 חדר 140
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  1.      השכלה

   

           תואר                    המוסד                         המחלקה               שנת קבלת התואר

           תואר ראשון         ישיבה אוניברסיטה      לטינית ויוונית              1977

           תואר שני              ישיבה אוניברסיטה      תולדות עם ישראל       1979

           הסמכה לרבנות   ישיבת ר' יצחק אלחנן                --                                 1979

           תואר שלישי       האוניברסיטה העברית   תלמוד                          1988

  2.      מלגות ופרסים

  1.       פרס להצטיינות בשפות קלאסיות על שם פרופ' ברנרד פלוך ופרס להצטיינות בתלמוד, ישיבה אוניברסיטה, 1977.

  2.       במהלך כתיבת הדוקטורט (עד שנת 1988), זכיתי במלגת קרן ליידי דייויס, קרן הזכרון לתרבות יהודית, פרס ורבורג, ופרס אורבך.

  3.       פרס ע"ש אלן ברונפמן לעבודת הדוקטור המצטיינת במדעי-הרוח באוניברסיטה העברית, תשמ"ט.

  4.       פוסט-דוקטורט בסיוע מלגה מקרן הזכרון לתרבות יהודית, תשמ"ט

  5.       פרס למחקר מצטיין בתלמוד ע"ש פרופ' א"ש וברטל רוזנטל, האוניברסיטה העברית, תשנ"ו

  6.       פרס הניתן ע"י הקרן לקידום החינוך והמדע ע"ש זהבה וצבי פרידנברג, על מחקרי: הפשטה והמשגה בספרות חז"ל, 1999 (מטעם הקרן הלאומית למדע).

  7.       פרס ריקליס לספר מצטיין במדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ג

  8.       פרס קולאץ' למחקר מצטיין בתלמוד, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתלמוד, תש"ע

  3.      זכיה במענקי מחקר

           הקרן הישראלית למדע (ISF), שנות 1999–2000, על מחקרי 'המשגה והפשטה בתלמוד'

           הקרן הישראלית למדע ISF)), שנות 2005–2007, על מחקרי 'הטרמינולוגיה של הירושלמי'

  4.      תפקידים ציבוריים

  1. חבר הוועדה האקדמית של מכללת יעקב הרצוג
  2. יו"ר ועדה מקצועית מטעם המל"ג לבדיקת תכנית למ"א באחת המכללות
  3. חבר בוועדת מקצוע לתושב"ע מטעם משרד החינוך

  5.      תחומי התמחות מדעיים

  חקר ספרות חז"ל, במיוחד התלמוד הירושלמי (נוסח, עריכה, ופרשנות) ותולדות ההלכה

  6.    חברות במערכות של כתבי עת ושיפוט מדעי

  1. עורך ראשי, Jewish Law Association Studies, ויו"ר ועדת הפרסומים של ה-Jewish Law Association (תשס"ט–תש"ע)
  2. חבר מערכת, דיני ישראל (בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב וביה"ס למשפטים ע"ש קרדוזו, Yeshiva University)
  3. חבר מערכת ומרכז המערכת, JSIJ – Jewish Studies, an Internet Journal
  4. לקטור בשביל במות מדעיות שונות, ובכללן כגון תרביץ, Jewish
   Quarterly Review, Journal for Jewish Studies, דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, יד יצחק בן-צבי, ספריית הילל בן-חיים, האוניברסיטה הפתוחה, והקרן הישראלית למדע. כמו כן שימשתי כלקטור בשביל קבצים מדעיים שונים ועבודות דוקטור שנכתבו באוניברסיטאות אחרות.
  5. חבר ב'וועדה מלווה' של עבודת דוקטור הנכתבת באוניברסיטה העברית.

  7.    חברות בוועדות האוניברסיטה

  1. ועדת ספריה, תשס"ד–תשס"ז
  2. ועדה לאופיה של האוניברסיטה, תשס"ד–תשס"ז
  3. ועדת ערעורים משמעת, תשע"א–
  4. ועדה מחלקתית לבחינת הצעות תואר שלישי, המחלקה לתלמוד

  8.    פעילות אחרת באוניברסיטה

  1. יועץ לפרוייקט השו"ת ואחראי לעזרה באנגלית של תוכנות הפרוייקט (תוכנת השו"ת עצמה, כות"ר, חברותא ללומד)
  2. עורך הכרכים Professors on the Parashah ו'מפירות האילן', כרך ג (ירושלים תשס"ה/2005), שהופיעו לכבוד שנת היובל של האוניברסיטה, מטעם המרכז ללימודי יסוד ביהדות ולשכת הנשיא
  3. מרכז הקתדרה ע"ש הנרי ליבין, שבמסגרתו נערך פרוייקט איסוף מקבילות לתלמוד הירושלמי; החומר יתפרסם אי"ה באינטרנט
  4. חבר ההנהלה של הקתדרא לתלמוד בבלי ע"ש זלמן הכהן גספר
  5. ראש המחלקה לתלמוד (מאייר תש"ע)

  9.      פרסומים מדעיים

  מאמרים

  1. 'עוד על תקיעת שופר בארץ-ישראל בראש-השנה ושבת', תרביץ נה (תשמ"ו), עמ' 608–610
  2. 'סוגיות מוחלפות בירושלמי', תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 19–66
  3. 'סוגיות מקבילות ומסורת-נוסח הירושלמי', תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 523–549
  4. '"לישני אחריני" בירושלמי', סידרא ח (תשנ"ב), עמ' 63–75
  5. 'לישן מתניתא', אסופות ח (תשנ"ד), עמ' לא–מט
  6. 'הערות וביאורים בירושלמי', סידרא י (תשנ"ד), עמ' 69–82
  7. 'היחס בין התלמוד הירושלמי לבין ויקרא רבה: בחינה מחודשת', דברי הקונגרס האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 31–38
  8. 'לחקר הגופים הזרים האגדיים בירושלמי', תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 237–258
  9. 'על מובאה אחת מן הירושלמי בפירוש רש"י לתלמוד', תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 381–387
  10. 'עוד על "הברייתות החסרות" בירושלמי', Proceedings of the American Academy of Jewish Research 61 (1995), עמ' 1–21 (בחלק העברי)
  11. 'לפתרונן של שתי סתומות בירושלמי', סידרא יא (תשנ"ה), עמ' 73–87
  12. 'סוגיות מצוטטות בירושלמי', תעודה י (תשנ"ו), עמ' 31–43
  13. 'לחקר דיני רוב ו"אתחזק איסורא" בספרות חז"ל', הגיון ד (תשנ"ז), עמ' 18–48
  14. 'כפלי גרסה בירושלמי', תרביץ סו (תשנ"ז), עמ' 187–221 = “Double Readings in the Yerushalmi,” in: The Talmud Yerushalmi in its Graeco-Roman Context, vol 1, ed. P. Schäfer and H.-J. Becker (Tübingen, 1998), pp. 83–125
  15. 'לחקר דיני תערובת "יבש ביבש" בספרות חז"ל', אסופות יא (תשנ"ח), עמ' שט–שנב.
  16. 'לדרכי שילובן של האגדות בירושלמי – בירורים ראשוניים', אסופות יא (תשנ"ח), עמ' קצז–רט.
  17. “Between Casuistics and Conceptualization: On the Term Ameru Davar Ehad in the Palestinian Talmud,” Jewish Quarterly Review 91 (2000), pp. 101-142.
  18. 'המפריש מקצת תרומה ומעשרות' – היגיון לא-אריסטוטלי במשנה?' הגיון ה (תשס"א), עמ' 22–54
  19. 'אתא ר"פ', מחקרי תלמוד ג (תשס"ה), עמ' 505–518
  20. “Mekhilta” (revised), “Mekhilta de-Rabbi Shimon b. Yohai,” “Sifra,” “Sifrei,” “Sifrei Zuta,” “Talmud Yerushalmi,” Oxford Dictionary of the Jewish Religion
  21. 'ויידא אמרה דא', בתוך: עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, בעריכת ד' בויארין, מ' הירשמן, ש"י פרידמן, מ' שמלצר, וי"מ תא-שמע, ירושלים תש"ס, עמ' 129–144
  22. 'כולהו סבירא להו', ספר הזיכרון לתרצה ליפשיץ ז"ל, בעריכת משה בר-אשר, ברכיהו ליפשיץ, ויהושע לוינסון, ירושלים תשס"ה, עמ' 309–347
  23. “‘Women are (Not) Trustworthy’—Toward the Resolution of a Talmudic Crux,” Louis H. Feldman Jubilee Volume, ed. Joshua Schwartz, Bezalel Bar-Kochva, and Shaye J. D. Cohen, Leiden 2007, pp. 127–140
  24. “The Formation and Character of the Jerusalem Talmud,” Cambridge History of Judaism, vol. 4, ed. S. T. Katz , Cambridge 2006, pp. 663–677
  25. ‘Legal Fictions in Rabbinic Law and Roman Law: Some Comparative Observations’, Rabbinic Law in its Roman and Near Eastern Context, ed. C. Hezser, Tübingen 2003, pp. 105–132
  26. ‘The Holy One, Blessed be He…Does Not Permit the Righteous to Stumble – Reflections on the Development of a Remarkable BT Theologoumenon’, Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, ed. J. L. Rubenstein, Tübingen 2005, pp. 125–179
  27. 'עשו אותו', בתוך: תורה לשמה: ספר היובל לפרופ' שמא פרידמן, בעריכת מ' בנוביץ, ד' גולינקין, מ"ע פרידמן, מ' שמלצר וד' שפרבר, ירושלים תשס"ח, עמ' 205–222
  28.  ‘“Designation is Significant’: An Analysis of the Conceptual Sugya in bSan 47b–48b’, AJSreview 27 (2003): 227–252
  29. 'אמרו דבר אחד בבבלי', בר-אילן ל–לא (תשס"ו), עמ' 251–268
  30. 'בירורי ירושלמי', סידרא כ (תשס"ה), עמ' 157–169
  31. ‘“The Actions of a Minor are a Nullity”? Some Observations on the Legal Capacity of Minors in Rabbinic Law’, Jewish Law Annual 17 (2008), pp. 63–120
  32. 'תולדות הנוסח של התלמוד הירושלמי', בתוך: ספרות חז"ל שנוצרה בארץ ישראל, בעריכת ד' רוזנטל, 15 עמ' בפלט מחשב
  33. 'הטרמינולוגיה של התלמוד הירושלמי', שם, 15 עמ' בפלט מחשב
  34. 'נעשה כאומר', ספר היובל לפרופ' יוסף תבורי, בעריכת א' עצמון, צ' שפיר ואחרים, 31 עמ' בפלט מחשב
  35. “We May Not Infer Civil Law from Ritual Law: Some Observations on the Internal Unity of Rabbinic Law,” Bernard S. Jackson Festschrift (computer printout, 62 pp.)
  36. 'בין משנה כתובות יג, ז למשפט הרומי: עיון משווה', ספר הזיכרון לפרופ' מאיר בניהו ז"ל
  37. 'לחקר ה"גזרה שמא" בירושלמי', סידרא כד–כה (תשע"א), 215–235

  ספרים

  1. Talmudic Reasoning: From Casuistics to Conceptualization, Tübingen 2002, 400 pp.
  2. הטרמינולוגיה של הירושלמי, המונחים העיקריים (ירושלים: מאגנס, תשס"ט).

  עריכה  

  1. עורך, Jewish Law Association Studies, the Manchester Conference Volume

  10.    השתתפות בכנסים מדעיים

  הכנס

  מקומו ומועדו

  נושא ההרצאה

  כנס לזכרו של פרופ' צ"מ רבינוביץ (אוניברסיטת תל-אביב)

  תל-אביב, כט שבט תשנ"ב

  לחקר העריכות הקדומות בירושלמי

   

  הקונגרס העולמי ה–11 למדעי היהדות (הרצאת מלִיאה)

  ירושלים, קיץ תשנ"ג

  היחס בין הירושלמי לוי"ר, בחינה מחודשת

   

  הכנס השנתי לחקר ספרות התושב"ע (אוניברסיטת בר-אילן)

   

  רמת-גן, אדר ב תשנ"ה

  לחקר הגופים הזרים האגדיים בירושלמי

  כנס 'הגיון' - יום עיון בלוגיקה והלכה (אוניברסיטת בר-אילן)

  רמת-גן, כא סיון תשנ"ה

  לחקר דיני רוב ואתחזק איסורא בספרות חז"ל

   

  כנס לזכרו של פרופ' א"ש רוזנטל (האוניברסיטה העברית)

   

  ירושלים, ט"ז שבט תשנ"ו

   

  כפלי גירסה בירושלמי: קונפלציות וגלוסות

   

  Text and Context: the Talmud Yerushalmi in its Graeco-Roman Environment

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, October 16, 1996

   

  Double Readings in the Yerushalmi

  Conference of the Society for Textual Scholarship

  Graduate Center, City University of NY, U.S.A, April 11, 1997

  Parallel Traditions and Variae Lectiones in Rabbinic Literature: The Case of the Parallel Pericopae in the Palestinian Talmud

   

  הקונגרס העולמי ה–12 למדעי היהדות

  ירושלים, קיץ תשנ"ז

  בין טקסט לסברא

   

   

   

  Society of Biblical Literature, Annual Conference, Rabbinics Section

  Boston, Mass., November 1999

  Some Aspects of Conceptualization in Rabbinic Literature

  המכון לחקר מחשבת חז"ל, הכנסת השנתי השני

  בית מורשה, ירושלים, 6.12.99

  ההמשגה במקורות ההלכתיים כמפתח להבנת תקופות בספרות חז"ל

   

  Jewish Law Association, Eleventh Biennial Conference

  Zutphen, Holland, July 24–27, 2000

   

  Some Aspects of Legal Analogy in Rabbinic Literature

  הכנס השנתי לחקר ספרות התושב"ע (אוניברסיטת בר-אילן)

  רמת-גן, 5.7.01

  'וכא כןאין המלכות אונסת': עיון מחודש בירושלמי שביעית פ"ד ה"ב ומקבילותיו

   

  הקונגרס ה13- למדעי היהדות, האיגוד העולמי למדעי היהדות

  ירושלים, כג–כח אב תשס"א

  'נשים (אינן) נאמנות' – לחקר ההוספות המאוחרות בתלמוד הירושלמי

   

  Rabbinic Law in its Roman and Near Eastern Context, Trinity College, Dublin, Ireland

  March 11-12, 2002

  Legal Fictions in Rabbinic Law and Roman Law: Some Comparative Observations

   

  Association for Jewish Studies, Los Angeles, CA

  December 15, 2002

  Chronological Perspectives on the Development of Legal Conceptualization in Rabbinic Literature

   

  Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, NYU

  February 9-10, 2003

  “The Holy One, Blessed be He…Does Not Permit the Righteous to Stumble” – Reflections on the Development of a Remarkable BT Theologoumenon

   

  Rabbi Gilbert Klaperman Lecture, Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies, Yeshiva University, NY

  March 16, 2004

  Talmudic Reasoning – On the Development of Conceptualization in Rabbinic Legal Thought

   

  Jewish Law Association, Boston, MA

  August 4, 2004

  The Actions of  Minor are Nothing? Some Observations About the Legal Capacity of Minors in Rabbinic Law

   

  הקונגרס העולמי למדעי היהדות (הרצאת מליאה)

  1 אוגוסט 2005

  בין אמוראים לעורכים: הרהורים מתודולוגיים

   

  Lecture at Benjamin Cardozo Law School, Yeshiva University, NY

  November 21, 2005

  Rabbinic Legal Thought From Case Law to Conceptualization

   

  Anonymity and Redaction in Rabbinic Literature, Yale University

  April 2, 2006

  Some Observations on the Chronological Provenance of the Anonymous Stratum in the Babylonian Talmud

   

  נוסח, מסירה ועריכה: תהליכים היסטוריים וספרותיים בהתהוות ספרות חז"ל, כנס בינלאומי של המחלקה לתלמוד, אונ' בר-אילן

  22 מאי 2006

  בין אמוראים לעורכים: הרהורים מתודולוגיים

   

  האיגוד לחקר המשפט העברי

  14 יוני 2006

  'לא אמרתי, אבל' – לחקר העיקרון 'נעשה כאומר' בתלמוד

   

  Association for Jewish Studies Annual Conference, Toronto, Canada

  December 16, 2007

  Naaseh Ke-Omer: Towards the Elucidation of a Rabbinic Hermeneutic Technique

  Jewish Law Association Binannual Conference, Manchester

  July 23, 2008

  On the Internal Unity of Jewish Law in Rabbinic Literature

  קונגרס של האיגוד העולמי למדעי היהדות

  6 אוגוסט 2009

  לחקר ה'גזרה שמא' בירושלמי

  Association for Jewish Studies Annual Conference, Los Angeles

  December 21, 2009

  Light on the Mishnah from Roman Law: The Case of Mishnah Ketubbot 13:7

  ההרצאה השנתית לזכרו של פרופ' שאול ליברמן, מכון שוקן

  ט' בניסן, תש"ע, 23.3.10

  לחקר הטרמינולוגיה של הירושלמי: מ'על הירושלמי' של הגר"ש ליברמן עד המאה העשרים ואחת

  Jewish Law Association Conference, Netanya Academic College

  June 23, 2010

  “‘Outward Expression and Hidden Meaning’: Some Observations on Interpretation of the Talmud in the Writings of R. Chaim Soloveitchik”

  כנס ראש פנה הראשון לחקר היישוב היהודי בגלילי: התלמוד הירושלמי: היצירה והתקופה

  14 יולי 2010

  על ההבדלים בין דרכי הלימוד של הבבלי והירושלמי

  Association for Jewish Studies Annual Conference, Boston

  December 20, 2010

  “The Traditions are Here”: On the Transmission of Traditions and the Terminology of the Tamud Yerushalmi”

   

  סטודנטים שהנחיתי לאחרונה ותחומי מחקריהם –

  1. בנימין קצוף (תוספתא וירושלמי)
  2. יונתן פיינטוך (אגדה, ניתוחים ספרותיים)
  3. חובב יחיאלי (אגדה, ניתוחים ספרותיים)
  4. ברוך קהת (תולדות ההלכה בתקופת חז,ל)
  5. ציפי ליפשיץ (מחשבת חז"ל)
  6. יצחק רונס (תולדות ההלכה בעת החדשה)
  7. צבי יניר (ירושלמי ובבלי)
  8. משה פינצ'וק (ירושלמי)
  מחקר

  חקר ספרות חז"ל, בעיקר התלמוד הירושלמי ותולדות ההלכה

   

  פרסומים

  'עוד על תקיעת שופר בארץ-ישראל בראש-השנה ושבת', תרביץ נה (תשמ"ו), עמ' 608–610

  'סוגיות מוחלפות בירושלמי', תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 19–66

  'סוגיות מקבילות ומסורת-נוסח הירושלמי', תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 523–549

  '"לישני אחריני" בירושלמי', סידרא ח (תשנ"ב), עמ' 63–75

  'לישן מתניתא', אסופות ח (תשנ"ד), עמ' לא–מט

  'הערות וביאורים בירושלמי', סידרא י (תשנ"ד), עמ' 69–82

  'היחס בין התלמוד הירושלמי לבין ויקרא רבה: בחינה מחודשת', דברי הקונגרס האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 31–38

  'לחקר הגופים הזרים האגדיים בירושלמי', תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 237–258

  'על מובאה אחת מן הירושלמי בפירוש רש"י לתלמוד', תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 381–387

  'עוד על "הברייתות החסרות" בירושלמי', Proceedings of the American Academy of Jewish Research 61 (1995), עמ' 1–21 (בחלק העברי)

  'לפתרונן של שתי סתומות בירושלמי', סידרא יא (תשנ"ה), עמ' 73–87

  'סוגיות מצוטטות בירושלמי', תעודה י (תשנ"ו), עמ' 31–43

  'לחקר דיני רוב ו"אתחזק איסורא" בספרות חז"ל', הגיון ד (תשנ"ז), עמ' 18–48

  'כפלי גרסה בירושלמי', תרביץ סו (תשנ"ז), עמ' 187–221 = “Double Readings in the Yerushalmi,” in: The Talmud Yerushalmi in its Graeco-Roman Context, vol 1, ed. P. Schäfer and H.-J. Becker (Tübingen, 1998), pp. 83–125

  “Mekhilta” (revised), “Mekhilta de-Rabbi Shimon b. Yohai,” “Sifra,” “Sifrei,” “Sifrei Zuta,” “Talmud Yerushalmi,” Oxford Dictionary of the Jewish Religion, Oxford 1997

  'לחקר דיני תערובת "יבש ביבש" בספרות חז"ל', אסופות יא (תשנ"ח), עמ' שט–שנב.

  'לדרכי שילובן של האגדות בירושלמי – בירורים ראשוניים', אסופות יא (תשנ"ח), עמ' קצז–רט.

  'ויידא אמרה דא', בתוך: עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, בעריכת ד' בויארין, מ' הירשמן, ש"י פרידמן, מ' שמלצר, וי"מ תא-שמע, ירושלים תש"ס, עמ' 129–144

  “Between Casuistics and Conceptualization: On the Term Ameru Davar Ehad in the Palestinian Talmud,” Jewish Quarterly Review 91 (2000), pp. 101-142.

  'המפריש מקצת תרומה ומעשרות' – היגיון לא-אריסטוטלי במשנה?' הגיון ה (תשס"א), עמ' 22–54

  Talmudic Reasoning: From Casuistics to Conceptualization, Tübingen 2002
  ‘Legal Fictions in Rabbinic Law and Roman Law: Some Comparative Observations’, Rabbinic Law in its Roman and Near Eastern Context, ed. C. Hezser, Tübingen 2003, pp. 105–132

  ‘“Designation is Significant’: An Analysis of the Conceptual Sugya in bSan 47b–48b’, AJSreview 27 (2003): 227–252

  'אתא ר"פ', מחקרי תלמוד ג (תשס"ה), עמ' 505–518

  'כולהו סבירא להו', ספר הזיכרון לתרצה ליפשיץ ז"ל, בעריכת משה בר-אשר, ברכיהו ליפשיץ, ויהושע לוינסון, ירושלים תשס"ה, עמ' 309–347

   ‘The Holy One, Blessed be He…Does Not Permit the Righteous to Stumble – Reflections on the Development of a Remarkable BT Theologoumenon’, Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, ed. J. L. Rubenstein, Tübingen 2005, pp. 125–179

  'בירורי ירושלמי', סידרא כ (תשס"ה), עמ' 157–169

  'אמרו דבר אחד בבבלי', בר-אילן ל–לא (תשס"ו), עמ' 251–268

  “The Formation and Character of the Jerusalem Talmud,” Cambridge History of Judaism, vol. 4, ed. S. T. Katz , Cambridge 2006, pp. 663–677

  “‘Women are (Not) Trustworthy’—Toward the Resolution of a Talmudic Crux,” Louis H. Feldman Jubilee Volume, ed. Joshua Schwartz, Bezalel Bar-Kochva, and Shaye J. D. Cohen, Leiden 2007, pp. 127–140

  'עשו אותו', בתוך: תורה לשמה: ספר היובל לפרופ' שמא פרידמן, בעריכת מ' בנוביץ, ד' גולינקין, מ"ע פרידמן, מ' שמלצר וד' שפרבר, ירושלים תשס"ח, עמ' 205–222

  ‘“The Actions of a Minor are a Nullity”? Some Observations on the Legal Capacity of Minors in Rabbinic Law’, Jewish Law Annual 17 (2008), pp. 63–120

  הטרמינולוגיה של הירושלמי, המונחים העיקריים (ירושלים: מאגנס, תשס"ט).

  “We May Not Infer Civil Law from Ritual Law: Some Observations on the Internal Unity of Rabbinic Law,” JLAS XXII (2012) = Wisdom and Understanding”: Studies in Jewish Law in Honour of Bernard S. Jackson (ed. Leib Moscovitz and Yosef Rivlin), pp. 193–227

  'נעשה כאומר', ספר היובל לפרופ' יוסף תבורי, בעריכת א' עצמון, צ' שפיר ואחרים, אלון שבות 2013, עמ' 193–214.

  “Shemu‘ata Kan: Towards the Resolution of a Terminological Crux in the Talmud Yerushalmi.” In Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer on the Occasion of his Seventieth Birthday, ed. R. S. Boustan, K. Herrmann, et al., 1: 487–499. Tübingen, 2013.

   

  עומד להתפרסם

   

  'בין משנה כתובות יג, ז למשפט הרומי: עיון משווה', ספר הזיכרון לפרופ' מאיר בניהו ז"ל

  “Rabbinic Legal Fictions,” in Legal Fictions in Theory and Practice, ed. M. Del Mar and William Twining (Springer)

  “Yadayim,” Oxford Annotated Mishnah, ed. S. J. D. Cohen and Hayim Lapin (Oxford U. Press)

   

  תאריך עדכון אחרון : 10/05/2022